VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM er en procedure, som skal følges, når man forventer, at et større anlægsprojekt vil påvirke miljøet væsentligt.

Til Bering-Beder vejen blev tre alternative linjeføringer undersøgt for at finde den mest optimale placering til vejen.

Du kan læse mere om VVM-undersøgelsen via dette link.

Den overordnede placering af Bering-Beder vejen er bestemt og er vedtaget i kommuneplantillægget (åbner nyt vindue).

Linjeføringen er dog meget overordnet, og vi er i gang med at fastlægge den nøjagtige placering. Sker der ændringer, som grænser op mod linjeføringen i kommuneplantillægget, bliver berørte beboere naturligvis involveret, og det skal godkendes politisk.

Vi fortæller løbende om eventuelle ændringer, efterhånden som vi arbejder på projekteringen af vejen. Den endelige linjeføring for hele strækningen er på plads i april 2019. De efterfølgende måneder vil stier, naturområder og andre arealer langs vejen også være på plads.

Byrådet skal godkende det endelige projekt, hvilket forventes at ske i løbet af sommeren 2019.

Formålet med forundersøgelser er at undersøge jordbundsforholdene under vejen, så anlægsarbejdet kan tilrettelægges optimalt.

På den måde minimerer vi risikoen for at støde på overraskelser, der betyder øgede omkostninger eller forsinkelser. Det kunne fx være såkaldte dødishuller, der med tiden er blevet fyldt op med ”dårlig” jord.

Sideløbende med forundersøgelserne prøvegraver Moesgaard Museum efter arkæologiske fund. Et arbejde, som både i forhold til længde og areal ikke er set større de seneste 15 år.

Projektering handler kort fortalt om at planlægge selve anlægsarbejdet bedst muligt.

Projekteringen begynder, når vi har overblik over specifikke krav og ønsker til Bering-Beder vejen. Vi forventer, at projekteringen starter i foråret 2018 og forløber resten af året.

Jordfordeling

Vi forventer at indlede dialogen om jordfordeling allerede i foråret 2018.

Jordfordelingen skal sikre, at marker kan drives forsvarlig og uden for mange gener, når Bering-Beder Vejen står færdig. Kommunens egne interesser indgår også i denne forhandling. Det giver mulighed for, at vi overtager arealer, som kan være besværlige at drive efterfølgende. De områder kan fx blive til skov eller naturområde i stedet.

Ekspropriation

Ekspropriation betyder tvungen afgivelse af ejendomsret til sin ejendom eller til en del af ejendommen. Når et projekt som dette har almen interesse, har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet. Lodsejeren, der bliver eksproprieret, har selvfølgelig ret til erstatning.

Ekspropriation kræver dog et detaljeret projekt, og vi begynder derfor først denne proces i foråret 2019.

Jorden under den kommende vej er fyldt med rør og forsyningskabler. De skal flyttes, så der bliver plads til at anlægge vejen. Dette arbejde bliver udført løbende, og efterhånden som det passer med selve vejprojektet.  

Det er typisk ejeren af de respektive rør og forsyningskabler, som står for flytningen. Det betyder, at du fx vil møde Aura, DinEl, Aarhus Vand og TDC på strækningen. Vi koordinerer arbejdet tæt, så det kommer til at genere trafikken og naboer mindst muligt. De respektive ledningsejere planlægger selv en stor del af arbejdet, og de vil selv melde ud, efterhånden som præcise datoer er fastlagt.

Det egentlige arbejde med at anlægge vejen. I begyndelsen af 2020 kan du se en mere præcis plan for, hvornår vi arbejder i hvilke områder.

Vi etablerer udvalgte broer og tunneller tidligt i projektet. Det betyder både, at vi kan bruge dem som interne veje i resten af projektet, og at det almindelige vejnet bliver generet mindst muligt af store maskiner. Vi sigter lige nu efter opstart i marken i marts 2020. 

Målet er, at de første biler kører på Bering-Beder vejen ved årsskiftet 2022/2023.

Første prioritet er at gøre vejen klar til brug. Det betyder, at udvalgte dele som fx stiforløb, beplantning, naturgenopretning først bliver udført, når de første biler kører på Bering-Beder vejen.

Planen for dette arbejde bliver en del af den endelige tidsplan for anlægsarbejdet.